Ҳозирги кунда ер юзида мавжуд давлатларнинг деярли барчаси узларининг эркин сиёсати , тили, давлат рамзларига эга. Аммо уларнинг хаммаси хам конституцияга эга эмас. Тугри, уларнинг конституциясининг урнини бошка меьёрий – хукукий хужжатлар босиши мумкинки , конституция деб аталиши катьий белгилаб куйилган конун коидалар мажмуасига эга эмас . Узининг миллий рамзларимиз каторида тилга олинадиган конституциясига бизнинг мамлакатимиз хам эга эканлиги кувонтиради.

         Шу уринда таъкидлаш жоизки, Вобкент туман Давлат архиви ходимлари ташкил этган байрам олди давра сухбатида тумандаги мехнат фахрийлари иштирок этиб, Конституция бахтимиз комуси эканлигини такидлашди.Тадбирдан етарлича маънавий озука олган мехнат фахрийлари ва архив ходимлари хак-хукуклари хакидаги маълумотларни , конституциямизнинг хаётларида тутган урни ва ахамиятини билиб олишди.

        Конституциямизнинг мазмун-мохиятини чукур билиш ва конунларни урганиш хар бир фукарога аскотиши , унинг йулчи юлдузи булиб хизмат килиши аёндир.

         Вобкент туман Давлат архиви ходимлари